Skip links

Gebruikersverklaring Heroes of Work

In deze gebruikersverklaring wordt uitgelegd op welke wijze Heroes of Work omgaat met jouw persoonsgegevens, zodat aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) wordt voldaan.

Contactgegevens
Website: www.heroesofwork.nl
Correspondentieadres: Nieuwe Deventerweg 39a, 8014 AC, Zwolle

Stevan Wilts is de Functionaris Gegevensbescherming van Galope BV. Hij is te bereiken via privacy@heroesofwork.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
We verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Contactgegevens als je deze actief heeft verstrekt door het contactformulier in te vullen.
  • IP-adres
  • Locatiegegevens
  • Gegevens over je activiteiten op onze website
  • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@heroesofwork.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken
We verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Zodat we je kunnen bereiken als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Zodat we je kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • We analyseren ook je gedrag op de website om daarmee de website en onze diensten te verbeteren

Geautomatiseerde besluitvorming
We nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een van onze medewerkers) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Contactgegevens: 2 jaar na de laatste correspondentie.

Gegevens van bezoek aan de website: 2 jaar na bezoek.

Delen van persoonsgegevens met derden
We verkopen je gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wij blijven altijd verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
We gebruiken functionele en analytische cookies op onze website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. We gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die je gedrag op onze website analyseren, zodat wij onze website en onze diensten kunnen verbeteren.

Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Deze persoonsgegevens zijn geanonimiseerd en niet naar een persoon te herleiden. Hieronder een overzicht:

Google KIT
Functie: Analytische + Tags cookies die websitebezoek analyseert.
Bewaartermijn: 2 jaar

MailChimp
Functie: Toevoegen van contacten aan MailChimp IDList.
Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door ons en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde, organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar privacy@heroesofwork.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij u een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

We willen je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze deze link

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
We nemen de bescherming van je gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@heroesofwork.com